بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

ماه صفردومین ماه قمری است که به دلیل نحس بودن آن اعمال مستحبی و واجب ازجمله نمازوصدقه دادن و...درآن ذکرشده است .

برای نامگذاری این ماه دودلیل ذکرمی شود:نخست اینکه ازصفربه معنای زردی گرفته شده زیرازمان انتخاب نام بافصل پاییزوزردشدن برگ درختان مقارن بوده است.دوم این که ازصفربه معنای خالی گرفته شده است ،چراکه باپایان یافتن ماه های حرام (رجب ،ذی العقده ،ذی الحجه ومحرم ) قبایل باردیگر واردجنگ می شدند وشهرها خالی می شد.

معروف است که صفرماهی منحوس است .درچرایی منحوس بودن ماه صفردلایلی ازجمله رحلت پیامبراکرم (ص)،شهادت امام حسن (ع)وامام رضا (ع)دراین ماه راذکرمی کنند.همچنین ابتدای ماه صفرباورود کاروان اسرا به شهرشام مصادف است ،نیزآغازجنگ صفین درنخستین روزصفربوده است.

دربرخی ازروایات اسلامی آمده است که مسلمانان ازانجام کارهای مهم درماه صفر،پرهیزو برای دفع آفات وبلا یای این ماه بسیارصدقه دهند.به همین دلیل مسلمانان ا زاین ماه به عنوان ماهی نحس وبد یمن یادمی کنند،چراکه دراین ماه وحی قطع می شود.

حضرت علی (ع) دراین موردفرموده است: با رحلت پیامبر(ص) چیزی قطع شد که با فوت هیچ احدی قطع نشد.

پیامبراکرم (ص)فرمودند: خواندن سوره واقعه هرشب دراین ماه موجب ازدیاد رزق می گردد.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)