بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس آموزش مراقبتهای پرستاری ومامایی درخونریزهای پس ا ز زایمان با تدریس دکتر رویا کوکبی مدیرگروه زنان وزایمان جهت پرسنل سوپروایزورهای بالینی دردفترپرستاری بیمارستان برگزارگردید.

دکترکوکبی دراین نشست دررابطه باکد 365 وفرایندآن صحبت نمودند.

دکترکوکبی اظهارداشت : با توجه به حاد بودن وضعیت زائو درزمان خونریزی پس اززایمان وحساسیت وزارت بهداشت به مرگ ومیرمادر،آگاهی واحد مدیریتی دفترپرستاری واقدامات به موقع پرسنل زایشگاه یابخش زنان وزایمان منجربه نجات جان مادرخواهد شد.

گفتنی است که مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ودکترکوکبی مدیرگروه زنان وزایمان دراین راستا کد 365 راتعریف وبه واحدهای مرتبط (زایشگاه ،بخش زنان وزایمان ،بانک خون واتاق عمل )اطلاع رسانی نموده است .