بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بازدید مدیریتی ایمنی بیماردربخش post ccu باحضوردکتر پاکدامن ریاست بیمارستان ،اقای علیپورمدیرداخلی ،تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل بخش postccu درسالن کنفراس این بخش تشکیل شد.

درابتدای جلسه دستورالعمل واهداف بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمارتوسط خانم شیدایی کارشناس ایمنی بیمارقرائت گردیدوبه اهمیت ایمنی تاکیدشد.

دکترپاکدامن ازحضورکلیه پرسنل postccu تشکرنمودند ودر راستای ارتقاءایمنی وکاهش خطاهای پزشکی صحبت نمودند.

لازم به ذکراست مواردمرتبط باایمنی بیمارازطرف سرپرستاروپرسنل بخش مطرح شد وتیم مدیریتی به پاسخگویی وارایه راهکار،پیشنهادوحل موارد پرداختند.