بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کمیته ایمنی بیماردرراستای مواردمرتبط با Never event (مواردی که هرگز نباید اتفاق بیافتد) باحضورخانم مرادی مدیرخدمات پرستاری وصاحبین فرآیند تشکیل شد.

دراین جلسه RCA وریشه یابی دو موردخطای گزارش شده انجام شدوصاحبین فرآیندبه بحث وگفتگو و ارایه راهکارو پیشنهادجهت جلوگیری ازوقوع خطاهای مجدد پرداختند.

گفتنی است که درس های آموخته شده ازخطا توسط خانم شیدایی کارشناس ایمنی بیمارتهیه وجهت افزایش آگاهی پرسنل به بخش هاارسال گردید.