بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):جلسه هیات اجرایی بیمارستان باحضوردکترپاکدامن ریاست ،آقای علیپورمدیرداخلی وتیم هیات اجرایی بیمارستان دردفترریاست بیمارستان تشکیل شد.

دستورکارواهداف هیات اجرایی درابتدای جلسه قرائت گردید واعضاء به بحث و گفت وگو درخصوص مسائل مطرح شده پرداختند.

اهم مسائل مطرح شده دراین نشست به شرح ذیل می باشد:

-تعیین و تکلیف کمیته های فرعی بیمارستان 

-تعیین وتکلیف فرم های رضایت سنجی طرح تحول نظام سلامت 

-تعیین وتکلیف محل پارکینگ سرویس های بیمارستان

-تعیین وتکلیف موارد مرتبط باواحد تدارکات