بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کارگاه آموزش پزشکی مبتنی برشواهد با تدریس دکترمیتراامینی عضو هیات علمی ومدیر دفترتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی دانشگاه شیرازجهت اساتید بالینی (هیات علمی وغیرهیات علمی )،اساتید علمی پایه ،دستیاران داخلی ،دانشجویان ارشدپرستاری ودانشجویان پرستاری درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسابرگزارشد.

هدف ازبرگزاری این کارگاه آشنایی بیشتراساتید با آموزش پزشکی مبتنی برشواهد ،گسترش وکاربردآن درآموزش می باشد.