بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته مرگ ومیر بزرگسال با حضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،همکاران معاونت درمان و سایراعضاء کمیته برگزارشد.

دراین نشست ابتدا آقای میثم حیدری دبیرکمیته مرگ ومیرآمارمرگ ومیرماهیانه راقرائت کرد ودرصد مرگ ومیربیمارستان اعلام شد، سپس باتوجه به بررسی دوپرونده متوفی وحضوراعضاء مرتبط باپرونده به شرح و بررسی پرونده ها پرداخته شد.

گفتنی است که مواردی جهت اجرا و پیگیری مصوب گردد.