بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کنفراس مدیریت بحران طی دوجلسه با تدریس آقای حجت اله نجفی دانشجوی دکترای مدیریت بحران درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) جهت کلیه پرسنل برگزارشد.

نجفی بیان داشت :بیمارستان یکی ازارکان اصلی ارایه خدمات درهنگام بروزحوادث غیرمترقبه ،درصورتیکه بتواند برای اینگونه مواقع ،برنامه ای ساده ،فراگیروقابل اجراداشته باشد سهم مهمی دربازگردان جامعه درمعرض ،به حالت عادی وآرامش خواهد داشت .

دانشجوی دکترای مدیریت بحران تعریف مدیریت بحران رااینگونه گفت : علمی کاربردیست که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها،تجزیه وتحلیل آنهادرجستجوی یافتن ابزاریست که بااستفاده ارآن ازبروزبحرانها جلوگیری نماید یادرصورت بروزبحران ،درخصوص کاهش آثارآنهاومدادرسانی سریع وبهبوداوضاع مورداستفاده قرارگیرد.

وی چهارمرحله اصلی چرخه مدیریت بحران :

1-پیشگیری وکاهش اثرات

2-آمادگی 

3-پاسخ 

4-توانبخشی

نجفی انواع بحران ها را:خزنده و تدریجی ، دوره ای ، ناگهانی وغافلگیرکننده توضیح داد.

ایشان درتعریف ستادفرماندهی بحران بیمارستانی افزود:عبارتست ازستادی که بتواند مدیریت فرآیندهای ارایه خدمات رادرمواردبروزحوادث غیرمترقبه برعهده گیرد.

نجفی عوامل موثردرکیفیت ارایه خدمات درهنگام بروزبلا یا اشاره کرد:ظرفیت اورژانس ،وضعیت تجهیزات موجود دربیمارستان ،آگاهی ومهارت پرسنل ،نحوه ی ارتباطات دربیمارستان ،واکنش های روحی وروانی کارکنان ،نوع طبقه بندی بیماران ومیزان ازدحام مراجعین 

وی ادامه داد:برنامه آمادگی بیمارستانی با عث کاهش مرگ ومیروصدمات جسمی وروانی می شود، برنامه باید ساده وقابل انعطاف بوده وبامشارکت اجراکنندگان برنامه تدوین گردد.

درپایان دانشجوی دکترای مدیریت بحران  فرایند اجرایی برنامه پاسخ بیمارستانی گفت :اجرای برنامه پیشگیری شامل تحلیل دوره ای سازماندهی  پرسنل درچارچوب سیستم (HICS) ،آموزش 3-5 نفربرای هرمسئولیت ،ابلاغ شرح وظایف جایگاه ها ،آموزش کل پرسنل به منظورآشنا سازی با برنامه وبرگزاری مانوردورمیزی