بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هرنهادو سازمانی برای نظم بخشیدن به امورداخلی وارایه بهتروظایف خود،به برنامه ریزی وآمارگیری نیازدارد تاموفق عمل کند.ازآنجاکه تصمیم گیران وسیاست گذاران ،زمان بسیاراندکی برای تجدید نظردرتصمیم های خودیااصلاح ومتوقف ساختن جریان آنهادراختیاردارند، نظام آمارملی به عنوان بخشی ازنظام اطلاعات کشور،می تواند درزمان مناسب ،اطلاعات وآماردرست وبهنگام رادراختیارتصمیم گیران قراردهد.داشتن آماردقیق وجست وجو درارقام واطلاعات ،کاردولت هارادربرنامه ریزی برای آینده آسان ترمی کند.

یکم آبان ماه روز آمارو برنامه ریزی دکترپاکدامن ریاست بیمارستان،آقای اطلسی مدیرامورعمومی وآقای آزرم جانشین مدیرامورعمومی باحضوردرواحدآمارومدارک پزشکی ازکارکنان این واحد قدردانی کردند.