بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اربعین درلغت به معنی چهلم است ودراصطلاح به بیستم صفر 61هجری قمری ،چهلمین روزجان باختن حسین بن علی است ومصادف بازمانی است که کاروان اسرا،ازشام به مدینه مراجعت کردند.روزاربعین روزی است که جابربن عبدالله بن حرام انصاری ،صحابی رسول خدا(ص)،ازمدینه به کربلا رسید درآب فرات غسل کردوپیراهن پاک وتمیزی پوشید،عطر زدوپا برهنه روانه شد تابه زیارت قبر امام حسین (ع)بشتابد واونخستین کسی است ازمردمان که قبرآن حضرت رازیارت کرد.

زیارت اربعین تنهادرباره ی حسین بن علی واردشده وهیچ پیشینه ای رانمی توان برای اربعین واعمال مربوط به این روزتاپیش ازحادثه عاشوراتصدیق کردواین ویژگی وامتیازبرای امام حسین (ع)دانسته شده است.

دراین روززیارت امام حسین (ع)مستحب است واین زیارت ،همان زیارت اربعین است که درمفاتیح الجنان آمده است ،ازامام عسکری (ع)روایت شده که فرمود علامت مومن پنج چیزاست:

1-پنجاه ویک رکعت نمازفریضه ونافله درشب وروزخواندن

2-زیارت اربعین کردن 

3-انگشتربردست راست کردن 

4-پیشانی رادرسجده برخاک گذاشتن 

5-بسم الله الرحمن الرحیم رابلندگفتن است .

امام صادق (ع)درباره ثواب زیارت امام حسین (ع)باپای پیاده می فرماید:کسی که باپای پیاده به زیارت امام حسین (ع)برود،خداوند به هرقدمی که برمی داردیک حسنه برایش نوشته ویک گناه ازاو محو می فرمایدویک درجه مرتبه اش رابالامی برد،وقتی به زیارت رفت ،حق تعالی دوفرشته راموکل او می فرماید که آنچه خیرازدهان اوخارج می شودرانوشته وآنچه شروبد است راننویسند.

 

اربعین حسینی تسلیت باد.

                                                                                                                                                                                                                                                                               روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)