بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کارگاه آموزشی بهداشت محیط ومدیریت پسماند با تدریس خانم مهندس اعظم  علیپورکارشناس بهداشت محیط درطی سه جلسه درسالن کنفراس بیمارستان جهت پرسنل درمانی وغیردرمانی برگزارشد.

مهندس علیپوردراین کارگاه گفت:اهمیت وچگونگی استفاده ازضدعفونی کننده هاواهمیت مدیریت پسماندهاوتفکیک درمحل تولید زباله صحبت نمود.انواع ضدعفونی کننده های موجود دربیمارستان وروش استفاده هرکدام ازآنهادرقالب جدولی مدون توضیح دادند.

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان انواع زباله های بیمارستانی رابه چهاردسته تقسیم نمودند:زباله های عفونی ، غیرعفونی ،تیزوبرنده ،شیمیایی ودارویی 

مهندس علیپورگفت :جداسازی وتفکیک پسماندهابه عملیاتی اطلاق می شودکه که درمحل تولید زباله های عفونی درسطل زردبا کیسه زباله زردرنگ ،زباله های غیرعفونی درسطل های آبی باکیسه های مشکی ،زباله های شیمیایی ودارویی سطل وکیسه (سفیدیاقهوه ای )واجسام تیزوبرنده درسفتی باکس هاجمع آوری می شوند.

گفتنی است که ،جمع آوری بهداشتی وجداگانه سازی پسماندهای بیمارستان باهدف حفظ سلامتی وایمنی بیمار،همراه وپرسنل می باشد.