بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدسرزده معاونت بهداشتی درشیفت شب /بررسی کیفیت ارایه خدمات دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):دکترجلا ل کریمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسابه همراه مهندس قانع نماینده بهداشت محیط معاونت بهداشتی وباحضورکارشناس  بهداشت محیط ،کارشناس کنترل عفونت وسوپروایزرشیفت شب ازبخش های مختلف بیمارستان بازدیدنمودند.

دکترکریمی دراین بازدید ازبخشهای درمانی ،وضعیت نظافت آشپزخانه وسلف سرویس ،بررسی پرونده بیمار،چگونگی شستشوی صحیح دست ،تفکیک پسماند ورضایت مندی بیمارصورت گرفت .