بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): آموزش پدافند غیرعامل وآمادگی بیمارستانی دربرابرمخاطرات با تدریس آقای حجت اله نجفی نماینده تام الاختیارریاست دانشگاه درامورپدافند جهت پرسنل درمانی وغیردرمانی درسالن کنفراس بیمارستان برگزارگردید.

نجفی پدافند غیرعامل رابیان کرد:نوعی دفاع  غیرنظامی است وبه مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به جنگ افزارنیازنداردوبااجرای آن می توان ازواردشدن خسارات مالی به تجهیزات ،تاسیسات حیاتی ،حساس نظامی ،غیرنظامی وتلفات انسانی جلوگیری نموده یامیزان این خسارات وتلفات رابه حداقل ممکن کاهش داد.

نماینده تام الاختیارریاست دانشگاه درامورپدافند گفت :کاهش آسیب پذیری درهنگام بحران ،بدون  استفاده ازاقدامات نظامی وصرفا بابهره گیری ازفعالیت های غیرنظامی ،فنی ومدیریتی است .تمام نهادها،نیروها،سازمان ها،صنایع وحتی مردم عادی می توانند نقش موثری ایفاکنند درحالیکه درپدافند عامل مانند سیستم های ضدهوایی وهواپیماهای رهگیر،تنهانیروهای مسلح مسوولیت برعهده دارند.

وی درادامه درمورد آمادگی بیمارستان دربرابرمخاطرات صحبت کرد.