بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهمیت شناخت انواع سرم ها،تاثیرات فراوان در روند درمانی بیماران واهمیت مراقبت های پرستاری دربیماران بستری 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): سرم درمانی وکاربردهای آن با تدریس  میلادامیرپورکارشناس ارشد گردش خون جهت کادردرمانی درسالن کنفراس بیمارستان برگزارگردید.

امیرپوربا توجه به اهمیت شناخت انواع سرم اظهارکرد:انواع سرم هابراساس ترکیب شیمیایی واسمولاریته (فشار اسمزی )طبقه بندی می شوند.

کارشناس ارشد گردش خون گفت: موارداستفاده ومنع مصرف درانواع بیماریها،عوارض های سرم درمانی ،اهمیت سرم درمانی دربیماران به خصوص (اطفال وسالمندان )باتوجه به شرایط بیماری توضیحاتی راارایه نمودند.

وی درادامه درخصوص سرم درمانی بیماران سوختگی ،تفاوت های اساسی دراندازه گیری مقدارسرم دربزرگسالان واطفال آموزشهای لازم بیان نمودند.