بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):هفته ملی دیابت ازشنبه 19آبان آغازمی شود که شعارامسال این هفته "دیابت وخانواده (The Family and Diabetes)"درنظرگرفته شده است.

تقریبا ازسه دهه قبل موجی ازبیماری دیابت نوع 2دردنیا آغازشده وروبه افزایش است وبیماری دیابت رامی توان بزرگترین اپیدمی قرن دانست چراکه تاکنون هیچ بیماری دردنیابااین سرعت رشدنکرده است ،امادرایران طبق هدف گذاری ها،روندروبه رشد بیماری دیابت تاسال 1404باید متوقف شود.

وزرات بهداشت ،پیش ازاین  اعلام کرده است که دیابت بیماری خاموشی است که بیش از50 درصدمبتلایان به آن ازبیماری خودخبرندارندوبه همین علت تعدادافرادمبتلابه این بیماری هرروزدرحال افزایش است .

چاقی واضافه وزن ،چربی خون ،کم تحرکی ومصرف دخانیات مهمترین عوامل بروزدیابت است ونارسایی کلیه ،نابینایی وقطع عضوازجمله مهمترین عوارض این بیماری به شمارمی رورد.

افرادی که قندخون ناشتای آنها بالاتراز100باشد،درمرحله پیش دیابت (پره دیابت )قراردارندکه باید باکنترل عوامل خطراین بیماری راپیشگیری کنند.

اسامی روزهای هفته ملی دیابت :

شنبه 19آبان :دیابت ،رسانه وخانواده 

یکشنبه 20آبان:دیابت ،آموزش وخانواده 

دوشنبه 21آبان :دیابت ،تغذیه وخانواده 

سه شنبه 22آبان :دیابت ،سازمان های مردم نهادوخانواده 

چهارشنبه 23آبان :دیابت ،غربالگری وخانواده 

پنج شنبه 24آبان :دیابت ،مشارکت های محلی وخانواده 

جمعه25آبان :دیابت ،فعالیت بدنی وخانواده