بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرمهرماه 97دریک نگاه 

دکترعبدالعلی پاکدامن ،رییس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا درراستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیزدرخصوص عملکردبیمارستان ولیعصر(عج)درمهرماه 97با ارایه آماراعلام کرد.

براین اساس بخش اورژانس تحت نظربا 278.17 درصدبالاترین ضریب اشغال تخت وبخش های جراحی عمومی زنان ،زایشگاه وICUجراحی  به ترتیب با 100.56،101.33و98.33 بیشترین ضریب اشغال تخت داشته اند. نوزادان با37.67 درصدی کمترین اشغال تخت داشته است .

سایرفعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد.

1
2
3