بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج):امروزنشست صمیمانه(پرسش وپاسخ )باحضوردکترپاکدامن ریاست ،مدیران بیمارستان وهمراهان بیماران درخصوص تکریم ارباب رجوع درراستای روند خدمات درمانی بیماران  درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزارشد.

درابتدای  نشست دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ومترون بیمارستان بامعرفی خود وخوشامدگویی به همراهان بیماران ،آماده شنیدن نقطه نظرات حاضرین گردیدند.

دراین جلسه برخی ازهمراهان بیماران ازبرخی مشکلات بیمار،فضای فیزیکی ،هزینه درمان وامکانات صحبت نمودند، مسئولین به پاسخ مشکلات آنهاپرداختندودستورپیگیری های لازم رادادند.

درادامه اکثرهمراهان ازروند ارایه خدمات بیمارستان ازجمله نحوه ی برخورد پرستاران،امکانات موجود ورسیدگی راضی بوده ،تقدیروتشکرنمودند.

درپایان جلسه دکترپاکدامن ازهمراهان  بیماران که دراین نشست  شرکت نمودند تشکرکردند.