بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بازدید مدیریتی ایمنی بیمارباحضورریاست بیمارستان وتیم مدیریتی دربخش اطفال ونوزادان تشکیل شد.

دکترپاکدامن به اهمیت ایمنی بیمار،روندارایه بهترخدمات وکاهش خطا تاکید نمودند.

ازمهم ترین مواردمطرح شده دراین بازدیدشروع بهسازی بخش اطفال ونوزادان ودرخواست برخی ازتجهیزات موردنیازبخش اطفال ونوزادان بود ، مقررگردید درخواست وپیگیری خریدانجام شود.

درپایان جلسه ریاست بیمارستان ازحضورکلیه پرسنل اطفال ونوزادان وزحمات آنها تشکروقدردانی نمودند.