بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته اقتصاددارو، درمان وتجهیزات پزشکی باحضورریاست بیمارستان وصاحبین فرآیند دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید.

دکترپاکدامن درخصوص اهمیت عملکردواحد اقتصادودرمان صحبت نمودند.

دراین کمیته مقررگردید آقای صادق زاده مسوول واحد اقتصادودرمان مستندات ماهیانه رابه تفکیک بخش های درمانی به صورت جدول ونمودارهای مقایسه ای کسورات به ریاست ومدیریت بیمارستان اعلام نماید.

گفتنی است  بخش هایی  که کمترین کسورات را داشته باشند یاتغییرات مثبت چشم گیرداشته باشند تشویقی درنظرگرفته شودوبخش هایی که افزایش کسورات دارندحتما باارایه راهکار،پیشنهادات ونظارت اصلاح گردند.