بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته کنترل عفونت بیمارستانی وبهداشت محیط باحضورریاست بیمارستان وسایراعضاء دردفتر ریاست بیمارستان برگزارگردید.

خانم جرجانی کارشناس کنترل عفونت (دبیرکمیته )مصوبات جلسه قبلی رامرورکردندونتایج پیگیری رابیان نمودند.

 ازمواردمطرح شده دراین کمیته بررسی مواردمرتبط با کنترل عفونت دراتاق عمل بودکه مقرر گردید پیگیری ورفع مشکل گردد.