بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس آشنایی بااصول اقتصادودرمان (کاهش کسورات )باتدریس آقای آرمان صادق زاده کارشناس پرستاری (مسوول واحداقتصادودرمان ) جهت پرسنل درمانی جدیدالورود برگزارگردید.

صادق زاده دراین دوره آموزشی به اهمیت آگاهی پرسنل ازاوراق پرونده جهت جلوگیری ازکسورات تاکید نمودندوبیان کردند:پرسنل واحداقتصادودرمان آماده هرگونه آموزش وهمکاری بابخش های درمانی هستند ومستندات پرونده باید کامل وبدون نقص باشد تابتوان ازکسورات پرونده ای جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد:واحداقتصادودرمان قبل ازارسال پرونده به واحد بیمه ،پرونده هاراازنظراوراق ومستندات ارزیابی کرده ومجددا جهت اصلاح مشکلات به بخش برگردانده می شودوپس ازاصلاح وچک مجدد ازواحداقتصادودرمان به بیمه ارسال می شود.