بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر:کمیته آموزش به بیمارباحضور ریاست بیمارستان وصاحبین فرآیند دردفترریاست بیمارستان تشکیل گردید.

خانم بخشی زاده دبیرکمیته آموزش به بیمارسنجه های مربوط به کمیته رابه تفکیک بیان نمودندودرخصوص هرمورد مستندات را ارایه نمودند.

دراین جلسه ازهمکاران درخواست گردید نظرات وپیشنهادات خودراجهت ارایه مطلوب ترخدمات آموزش به بیماربیان نمایند،یکی ازمواردمصوبات این جلسه دسترسی آسان وقرارگیری پمفلت های آموزشی مخصوص بیماران وهمراهان بیماردروب سایت بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بود.