بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):جلسه اعتباربخشی آموزشی باحضورآقای علیپور مدیرداخلی وسایراعضاء درددفترریاست بیمارستان برگزارشد.

دراین جلسه کلیه سنجه های مرتبط باآموزش موردبررسی قرارگرفت ومستندات مربوط جهت جمع آوری به صاحبین فرآیند یادآوری گردید.

این جلسه پیروبازدید چهارشنبه هفتم آذرماه برگزارگردید.