بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

ماه فروماندازجمال محمد

سرونباشد به اعتدال محمد

قدرفلک راکمال ومنزلتی نیست 

درنظرقدرباکمال محمد

آخرین پیامبرالهی در17ربیع الاول ازپدری به نام عبدالله بن عبدالمطلب ومادری به نام آمنه بنت وهب دیده به جهان گشودوبا انواررخساروجمال منورش ،جهان تیره وتاریک ،به ویژه عربستان راروشن گردانید.

هم چنین روایت شده که هنگام ولادت فرخنده حضرت محمد(ص)،ایوان کسری شکاف برداشت وچندکنگره آن فروریخت وآتش آتشکده بزرگ فارس خاموش شد،دریاچه ساوه خشک گردید،بتهای مکه سرنگون شدند،نوری ازوجودآن حضرت به سوی آسمان بلندشدکه شعاع آن فرسنگها راروشن کرد.

امام جعفرصادق (ع)درروزجمعه ،به هنگام طلوع فجروبه روایتی درروزدوشنبه ،17ربیع الاول سال 83قمری دیده به جهان گشودوعالم انسانی راباانوارطیبه خویش تابناک نمود.شیعیان ومحبان اهل بیت (ع)وی رابه صادق آل محمد(ص)میشناسند.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)