بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس احیاء پیشرفته نوزادان  با تدریس دکترعالیه میرزایی فوق تخصص نوزادان طی چهارجلسه برای گروههای هدف برگزارشد.

دراین جلسه همکاران بخش های زایشگاه ،زنان وزایمان ،بیهوشی ،اطفال ونوزادان وNICU باروش های بازکردن راه هوایی اینتوباسیون (لوله گذاری تنفسی)،ماساژقلبی ودارودرمانی درنوزادان آشنا وبه صورت عملی نیز برروی مولاژ کارکردند.