بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کنفراس داروهای ترالی اورژانس باتدریس آقای حجت اله نجفی دانشجوی دکتری مدیریت بحران طی سه جلسه برای پرسنل درمانی درسالن کنفراس بیمارستان برگزارشد.

وی داروهای ترالی اورژلنس راشامل :اپی نفرین ،آتروپین ،آمیودارون ،لیدوکائین ،منیزیم سولفات کلسیم گلونات ،دوپامین ،دوبوپامین ،آدونوزین ،وراپامیل ،ایندرال ،نیتروگلیسرین ،دیازپام ،میدازولام،دیگوگسین ،فنیتوئین ،فنوباربیتال ،متوکلوپرامید،هالوپریدول ،فروزماید،رانیتیدین،هیدروکورتیزین ،هپارین ،سدیم کلرایدهایپرتونیک ،دکتروز،بیکربنات سدیم ،آسپرین ،کاپتوپریل وسالبوتامول نام بردند.

وی درزمینه گروه دارویی ،فعالیت ها(مکانسیم اثر)،مواردکاربرد،مواردمنع مصرف ودوزمصرفی این داروهاتوضیحاتی ارایه داد.