بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

بیماری ایدزچیست ؟

آمارهای ارائه شده اخیر از سوی سازمان ملل نشان می دهد كه تقریباً 34 میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستندوهرساله تعداد5.6 میلیون نفربه این تعدادافزوده می گردد.فاجعه انسانی مربوط به ایدزبی ماننداست.

بیشترموارد راه های انتقال ویروس HIV می تواندبه طرق مختلف به رفتاربشرمربوط گردد،مانندموادمخدروفعالیت های جنسی،درحالی که این گونه رفتارهادربرخی ازجوامع رواج بسیاری یافته است ،اغلب آنهارامی توان باآموزش ومشاوره مناسب تغییردادیااصلاح نمود.

ازنشانه های اولیه ویروس HIVبه بدن می توان اشاره کرد:سردرد،تب،خستگی،تورم غددلنفاوی ،کهیر،دردعضلات ومفاصل  ،گلودرد

استفاده ازوسایل پیشگیری ،اعمال جنسی ایمن وپرهیزازرفتارهای پرخطردیگر،راهبردهای پیشگیری ازایدزمحسوب می شوند.

پیشگیری ازایدز

گفته می شودیک سوم مبتلایان به HIV معتادان تزریقی هستند.این امارشامل تعدادافرادی که همزمان بااعتیادبه موادمخدر(تزریقی وغیرتزریقی )یاالکل ،ازطرق رفتارهای پرخطرجنسی دچارHIVمی شوند،نمی گردد.

افرادی که آلوده به موادمخدرهستندبایدنکات زیررارعایت نمایند:

-پرهیزکلی ازمصرف موادمخدر

-مراجعه به برنامه های درمان وترک اعتیاد

-استفاده ازسرنگ های تمیزوخودداری ازبه کارگیری شراکتی سرنگ

-دوری ازارتباط جنسی خطرناک یاهرنوع عملی که دیگران رادرمعرض خطرقراردهد.

درمان ایدزپس ازابتلا

اولین اقدام پزشک برای درمان این بیماران ،روان درمانی است .باید بیماراطمینان خاطرپیداکند که بیماری او روبه بهبودی است .بیمارمی بایست ازمراحل درمان تاحدودی اطلاع داشته باشد،تمامی مسائل مربوط به پیشگیری به این بیماران آموخته شودوتمامی عوامل خطربرای آنهاگفته شود.

علی علیه السلام فرموده است :چه بسایک ساعت کامروایی وشهوت ،اندوه طولانی به بارمی آوردوغم وغصه ی فراوان درپی دارد.

هفته اطلاع رسانی ایدزسال جاری ازهشتم لغایت چهاردهم آذرماه باعنوان "برای آگاهی ازسلامت خودمن هم آزمایش اچ آی وی می دهم ،افرادجامعه نقش اساسی درسلامت جامعه دارند"نامگذاری شده است .