بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):دومین دوره ارزیابی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)باحضوردکترنکیسا هومن ودکترمحمدرضاناظرارزیابان وزارت بهداشت باهدف بررسی نحوه استاندارهای مراکزآموزشی ودرمانی انجام شد.

ارزیابان وزرات بهداشت دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)مستندات تهیه شده دربخشهای آموزشی ،امکانات آموزشی ،رفاهی وخوابگاه هاموردبازدیدوبررسی قراردادند.

ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت  دربیمارستان  بااعضای هیات علمی وغیرهیات علمی ،دستیاران ودانشجویان پزشکی وبیماران بخشها گفت وگونمودند.

درپایان دکترناظرودکترهومن ارزیابان اعتباربخشی دردانشگاه علوم پزشکی فسا نشستی باریاست دانشگاه ،معاونین (آموزشی ،توسعه ومنابع دانشگاه  )،ریلست بیمارستان ومعاون آموزشی بیمارستان ،مسوول EDOبیمارستان ،کارشناسان آموزش بالینی داشتندوباارایه گزارشی کوتاه ازارزیابی خوددربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)ازپیشرفتهای انجام شده ابرازرضایت وخرسندی نمودند.