بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):اعضای مرحومه عزت معصومی ساکن روستای کوشکقاضی که به علت خونریزی مغزی دچارمرگ مغزی شده بود،پس ازانجام مراحل تایید مرگ مغزی وبارضایت خانواده مرحومه معصومی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)وباهمکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیرازتحت عمل جراحی قرارگرفت وکبد وی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیرازانتقال شد.

گفتنی است که این سومین اهداء عضودرسال جاری دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) می باشد.