بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):دوره آموزشی مدیریت خطاوخطر با تدریس خانم راضیه آبادی کارشناس ایمنی معاونت درمان جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان برگزارگردید.

خانم آبادی وجودخطریک جزواجتناب ناپذیراززندگی است گفت :به طورکامل نمی توان آن راحذف کردولی می توان آن رابه حداقل رساند،همه جنبه های مراقبت های سلامتی نیز همراه باخطراست .

کارشناس ایمنی معاونت درمان با ذکرچند نمونه سناریوی آموزشی تاکیدکردند:تحلیل ریشه ای خطا،فرآیند بررسی وتحقیق ساختاریافته ای است که هدفش شناختن علل واقعی یک ساله وپیدانمودن راهکارهایی جهت حذف این علت ها می باشد.

دراین نشست آموزشی پرسنل بیمارستان بامدیریت خطا وتحلیل ریشه ای خطاهای پزشکی آشنا شدند.