بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش NICU باحضورریاست بیمارستان ،تیم مدیریتی بیمارستان وحضورپرسنل بخش NICU برگزارگردید.

دراین بازدیدموارد مرتبط باایمنی بیمارازطرف سرپرستاروپرستاران بخش مطرح گردید.

پیشنهادات وراهکارهابیان شدودراین خصوص به بحث وگفت وگوپرداختند.

درپایان ریاست محترم بیمارستان ازحضورکلیه پرسنل NICU تقدیروتشکرکردند.