بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • 16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)16آذرماه گرامیداشت روزدانشجو دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بمناسبت روزدانشجو 16آذرماه باحضوردکترخانی ،دکترفرجام ودکترنقدی ازدانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان به همراه دکترپاکدامن ریاست ،مدیرداخلی ،مدیرامورعمومی ومترون بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) دربخش های بیمارستان حضوریافته واین روزرابا اهداءگل وشیرینی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تقدیرنمودند.