بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس مدیریت استرس با تدریس خانم دکترمدرکی (روانشناس)جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

دکترمدرکی بااین بیان که استرس یک احساس طبیعی وواکنشی است افزود:استرس درچهاربعد: جسمی ،شناختی ،احساسی ورفتاری نشان داده می شود.تغییرات کوچک ،بزرگ ،مثبت ومنفی درزندگی افرادایجاداسترس می کند.

دکترای  روانشناس دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهارداشت :وقایع خوشایندوناخوشایند می تواند یک نوع فرایندهای شیمیایی راایجادکند ، بسیاری ازروان شناسان معتقدند که استرس چیزی است که درذهن ما اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه دوگام دراسترس وکنترل آن وجوددارد بیان داشت :گام مقاومت که ازچند ساعت تاچند روزادامه دارد،درطول این مدت می بایست بتوانیم باتکنیک های مختلف استرس خودرامدیریت کنیم .درگام مقاومت انرژی بدنی من تحلیل رفته واسترس ، بدنم راآسیب پذیرکرده است ،لذاکنترل دراین مرحله سخت ترمی شود.

دکترمدرکی با بیان اینکه  سعی کنید بااسترس دوست شوید افزود:یعنی به جای اینکه استرس رابد تلقی کنید،این طوربیان کنیدکه قلب من تند تند می زند،تپش قلب دارم برای این است که مغزم آماده شودتابتوانم تمرکزبیشتری کنم ومن ازاین مسئله خوشحالم 

وی ادامه داد:ازطرف دیگردرزمان استرس هورمون اکسی توسین (هورمون نوازش )ترشح می شود،زمانیکه  دیگران رادرآغوش می گیریم وبادیگران ارتباط اجتماعی بیشترداریم ،اکسی  توسین بیشتری ترشح می شود.پس هرچه استرس بالاترمی رود،اکسی توسین افزایش می یابدوبه این ترتیب انگیزه من برای حمایت کردن وحمایت شدن افزایش می یابد ودرکل مهربان ترمی شویم ،این فیزیو لوژی بدن من است ،برخلاف آن عمل نکنید،درزمان استرس خودراتنها نگه ندارید.