بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته مرگ ومیربزرگسال باحضوردکترسهراب پور،دکترپاکدامن ،دکترالکامل ،دکترانصاری وسایراعضاءکمیته دردفترریاست بیمارستان تشکیل شد.

درابتدای جلسه آقای میثم حیدری دبیرکمیته مرگ ومیرآمارمرگ ومیرماهیانه راقرائت کردند.

دراین جلسه پرونده یک متوفی ویک بیمارمورد بررسی قرارگرفت .