بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): کمیته زایمان طبیعی وترویج تغذ یه باشیرمادرباحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان وخانم دکترپروین مرادی مدیرگروه زنان وزایمان واعضاء کمیته تشکیل شد.

دراین جلسه با توجه به ثبت سامانه ای وزارتخانه مواردکسرامتیازقرائت گردید وراهکارها وپیشنهادات جهت رفع نواقص موردبحث وگفت وگو قرارگرفت .

ازمهمترین مواردبیان شده آموزش مادران بارداردرخصوص تماس پوست باپوست که بارعایت نکات ایمنی نوزاد بدوتولد بامادرتماس پوستی داشته باشد.