بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته مدیریت بحران باحضورریاست بیمارستان واعضاءکمیته دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

  ابتدا توسط دبیرکمیته مصوبات جلسه قبل ونتایج پیگیری ها قرائت گردید.

ازمواردمطرح شده دراین کمیته ،اختصاص اتاق به واحد بحران بیمارستان ،تجهیزات موردنیازبحران طبق مستندات موردبحث وگفت  وگو قرارگرفت ومقررشد مکاتبات  لازم باواحد اورژانس ، واحد معاونت غذاودارو و واحدهای دیگرجهت همکاری انجام شود. 

درپایان تمهیداتی لازم جهت مخزن آب و مخزن سوخت درمواردبحران بعمل آید.