بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هرکس حیات کسی رابه اوبازگرداند،مثل اینکه حیات همه مردمان رابه آنها بازگردانیده است .(سوره مائده آیه 32)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس آموزشی احیاء پایه باتدریس آقای غلامحسین آریاپورکارشناس هوشبری طی دوجلسه جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان برگزارشد.

آریاپورلازمه احیای موفق رااینگونه بیان کرد:دانش وآگاهی  کامل ازمراحل احیاء ،مهارت عملی درانجام احیاء ،به کاربردن سریع وصحیح این دوعامل باید همرا آرامش باشد.

وی بابیان اینکه چه مدت برای شروع CPR وقت داریم ؟گفت :باتوجه به احتمال مرگ مغزی در4-6 دقیقه پس ازشروع هیپوکسی ،BLS بایددرظرف 4-6 دقیقه اول وACLS درظرف 6-8 دقیقه اول شروع شود.

کارشناس هوشبری ،درتعریف ایست قلبی -تنفسی اظهارکرد:ایست ناگهانی  وغیرمنتظره تنفس وگردش خون به دلایل مختلف که باعلائمی مانند :توقف فعالیت مکانیکی قلب ، عدم پاسخگویی بیماربه احیاگر، فقدان تنفس ویاتنفس اگونال، فقدان نبض مرکزی خودرانشان می دهد.

آریاپوربابیان اینکه درصورتی که درمصدوم ابتداایست تنفسی اتفاق بیفتد وسپس ایست قلبی ثانویه رخ دهد ،مثل خفگی وغرق شدگی واکثرایست های قلبی کودکان اظهارداشت :ابتدا دادن تنفس وانجام 5 سیکل احیاء (ماساژ به تهویه 30 به 20)که حدود 2دقیقه می شودوسپس سایراقدامات وشوک راانجام دهیم .

وی دونکته برای موفقیت بیشترCPR بیان داشت : 

1-گذشت زمان تمام جنبه های احیاء راتحت تاثیرقرارمی دهد.

2-علت ایست قلبی تنفسی باید هرچه سریعترشناسایی ودرمان شود.

وی اقدامات BLS  (اقدامات اولیه حمایتی )را شامل :

-بررسی پاسخ بیمار

-درخواست کمک 

-ارزیابی تنفس وقلب بیمار

-برقراری گردش خون (ماساژقلبی )

-قراردادن بیماردروضعیت مناسب 

-بازکردن راه هوایی 

-برقراری تهویه (تنفس دهان به دهان -تنفس باماسک )

آریاپوربابیان اینکه وقتی بیماررا می خواهیم  CPRکنیم وشروع به فشردن قفسه سینه می کنیم باید چند نکته رارعایت کنیم افزود:

1-سریع ومحکم 

2-تعداد100تا120باردردقیقه 

3-میزان فشاروارده 5 سانتیمتربایدباشد

4-بعدازهرفشاری که ایجاد می کنیم بایددست رارها، که قفسه سینه به جای خودش برگردد.

5-میزان وقفه هایی که حین CPR ایجادمی شودرابایدکم کرد،هم ازلحاظ تعدادوقفه وهم زمان وقفه

6-نحوه ی فشاردادن دست وحل قرارگیری آن بایدپاشنه دست روی جناغ سینه باشدوازطرفی باید دست کاملا عمودبربیمارباشدوسروگردن جلوترازدست باشد.

 کارشناس بیهوشی بااشاره به اینکه  بیمارباید دروضعیت مناسب قراربگیردافزود:بسرعت به سمت بیماربرگشته وراه هوایی راباز می کنیم وعوامل مسدودکننده راه هوایی قابل دیدرابرمی داریم .دربیماران ترومایی سردروضعیت خنثی قرارداده می شود.