بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): لجبازی به شکل هاودلایل مختلف درکودکان بروز می کند،معمولا این واژه رادرباره کودکان زیر3 سال بااحتیاط به کارمی برند چون دربیشتراین کودکان ،این نوع واکنش رفتاری ،هدف دارنیست وبیشتربه صورت گریه ،نق زدن ،پرخاشگری ،بی خوابی ،امتناع ازخوردن غذاوبی اختیاری ادرارومدفوع نشان می دهد.

مشکل اصلی رابیابید:

واکنش هایی  نظیرتنبیه کودک ویا بی توجهی به اومی تواندزمینه سازایجاد تصویری نامطلوب ازوالدین درناخودآگاه کودک باشد که بعدهابه شکل خشم هدف دارخودرانشان می دهد.

با کودک مداراکنید:

بااینگونه کودکان باید مداراکردوابتدازمینه های بروز لجبازی راشناسایی کرد،سپس کودک راازآن دورکرد.به عنوان مثال کودکی راکه دربازارازوالدین می خواهد هرچیزی رابرایش بخرند،نباید به بازاربردوهمیشه درباره برآوردن خواسته هایش یک چیزدیگررابایدجایگزین کرد.

به کودک میدان دهید:

والدین باید به کودک میدان دهند تا خودش کارهای  شخصی  اش راانجام دهد ودربرخی زمینه ها نظراوراجویاشوند،فعالیت هایی ازاین قبیل باعث خودباوری بیشترکودک وجلب توجه به صورت مثبت می شودوانرژی بالقوه کودک رابه سمت مثبت هدایت می کند.

اعمال روش خاموشی :

ازطرف دیگرباید روش خاموشی رااعمال کرد ،به این مفهوم که والدین درمقابل رفتارهای منفی کودک هیچ واکنش کلامی ،دیداری وشنیداری انجام نمی دهندوگویی چیزی راندیده اند،کودک پس ازچندبارتکراررفتارمنفی ،به علت دریافت نکردن پاسخ ،پی می بردکه کارش بیهوده است .

روش تقویت رفتارناهمساز

وقتی شدت رفتارهای کودک نسبت به قبل کاهش یافت والدین باید روش تقویت رفتارناهمساز رااجراکنند،یعنی رفتارمقابل رفتار منفی کودک رابه محض سرزدن ازکودک ،تقویت کنند،مثلا کودکی که گریه می کند به محض آن که ساکت شد،توسط والدین مورد توجه وتشویق قرار گیرد.

رژیم غذایی مناسب :

مصرف بیش ازاندازه سردی ها،تنقلات ،کاکائو ،نمک وسرکه باعث تحریکات عصبی کودک وتماشای تلویزیون وبازی های رایانه ای بیش ازیک ساعت درروزباعث تشکیل امواج مخرب درمغزکودک واعصبانیت او می شود،خواب شب مهم ترازخواب روز است چون درخواب روزانه عواملی نظیر نوروصداباعث برهم خوردن ریتم خواب می شودوکودک باوجودخواب زیاد،پس ازبیداری آرامش ندارد.

مراجعه به مشاور:

درباره لجبازی های شدید کودکان که گاه به صورت گریه های طولانی وکبودی لب هاوواکنش های غیرعادی خودرانشان می دهد،بررسی امواج مغزکودک ومراجعه به روان پزشک وروان شناس کودک ضرورت دارد.