بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) حضورسرزده مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درطولانی ترین شب سال دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): درراستای طرح تکریم کارکنان ،افزایش روحیه وانگیزه پرسنل درطولانی ترین شب سال ،مدیران امورعمومی ومترون باحضورسرزده دربیمارستان با گل وشیرینی ازتمام بخشهای درمانی وپاراکلنیک بازدید واززحمات پرسنل قدردانی نمودند.

همچنین دراین شب ازروند خدمات رسانی ورضایمندی بیماران مورد ارزیابی قرارگرفت .