بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جلسه مدیریتی ایمنی بیماربخش ICUجراحی قلب باحضور دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ، تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل بخش ICU جراحی قلب در دفتردکترپاکدامن تشکیل شد.

دراین جلسه دستورالعمل ایمنی بیمارقرائت گردید و مقررشد مواردی مطرح گرددکه مرتبط با ایمنی بیمارباشد.

خانم رحیمی مسوول بخش ICUجراحی قلب ،مواردی مطرح نمودند وبا ارایه راهکارها وپیشنهادات مناسب مشکلات برطرف گردد.

دراین جلسه ازمهمترین مسائل بخش ICU جراحی قلب  که درالویت مواردقرارگرفت ،فضای فیزیکی بخش بود.