بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته دارو ودرمان ،تجهیزات پزشکی باحضور دکترپاکدامن ریاست واعضاء کمیته در دفتردکترپاکدامن تشکیل شد.

دراین کمیته مواردمرتبط باواحد داروخانه مطرح و رفع مشکل گردید.

خانم مهندس گرمسیریان، درخصوص سنجه های اعتباربخشی صحبت نمودند وبه مواردامتیازدهی تاکیدنمودند.