بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): نارسایی قلب به معنای بی کفایتی قلب درپمپ کردن خون است .نارسایی قلب به معنای ایست قلب یاحمله قلبی نیست.احتقاق به معنی تجمع مایعات دربدن به علت کاهش توانایی پمپاژخون توسط قلب است .نارسایی قلب اغلب منجربه بزرگ شدن قلب (بطن چپ)می شود.

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

1-قلب به اندازه کافی خون پمپ نکند.

2-خون به سیاهرگهابرگردد.

3-مایعات بدن افزایش یابد ومنجربه تورم پاهاها،مچ هاوساق پاگردد،که ادم نامیده می شود.

4-مایعات درریه افزایش یابند که به آن (احتقاق ریوی )گفته می شود.

5-بدن خون ،غذاواکسیژن به اندازه کافی دریافت نکند.

علل نارسایی احتقاقی قلب :

1-نارسایی قلب گاهی به علت بیماری شریان کرونری رخ می دهد، اغلب افرادی که نارسایی قلب دارندقبلا دچارسکته قلبی شده اند.2-مشکلات عضله قلب نیزازعلل نارسایی قلب است . 3-فشارخون بالا 4-مشکلات هرکدام ازدریچه های قلب نیزباعث نارسایی قلب می شود. 5-ضربان غیرطبیعی قلب 6-موادسمی  7-بیماری مادرزادی 8-دیابت ویامشکلات تیروئیدی 

علائم نارسایی احتقاقی قلب :تنگی نفس هنگام درازکشیدن ،راه رفتن وفعالیت -تنگی نفس شبانه که باعث بیدارشدن ازخواب می شود-تورم اندامهاخصوصا(مچ پاوساق پا)-سرفه وخس خس سینه به طورمزمن -افزایش وزن ناگهانی بدلیل احتباس مایعات بدن -خستگی یاضعف عمومی وبی حالی 

تشخیص نارسایی احتقاقی قلب :شرح حالی که خودبیماربیان می کند ،معاینات فیزیکی بیمار،عکس ازقفسه سینه ،آزمایش خون وادرار ،نوارقلب  ،اکوکاردیوگرام قلب 

درمان نارسایی احتقاقی قلب :1-استراحت کردن ،مصرف کمترنمک وآب وغذاهای حاوی نمک 2-برطرف کردن علل زمینه ای مثل کنترل فشارخون بالا،جراحی دریچه های قلبی ،پیشگیری ازسکته مجدد قلبی  3-مصرف داروها طبق دستورپزشک 

توصیه های پرستاری :پیروی ازدستورات پزشک ، مصرف رژیم غذایی سالم حاوی مقادیراندک نمک وچربی ،مراجعه به پزشک درصورت بروز تنگی نفس یاتورم پاها یاافزایش وزن ناگهانی درطی 1تا2روز