بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته ایمنی بیماردرخصوص  Never event (مواردی که هرگزنبایداتفاق بیفتد) وشاخص های ایمنی باحضوردکترپاکدامن ریاست ،تیم مدیریتی وصاحبین فرآیند دردفتر دکترپاکدامن برگزارشد.

دراین کمیته مواردNever event مربوط به سه ماهه اخیر مطرح گردید واعضاء کمیته درمورد کاهش خطاها وافزایش ایمنی بیماربه بحث وگفتگو پرداختند.