بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته اقتصادودرمان درتاریخ 97/10/4باحضور دکترپاکدامن واعضاء کمیته دردفتردکترپاکدامن تشکیل جلسه داد.

آقای صادق زاده مسوول کمیته اقتصادودرمان ،چالش های بیمه ای ، موضوعات مرتبط با درآمد وجلوگیری ازکسورات بیمه ای رامطرح نمودند واعضاء کمیته به بحث وگفتگو پرداختند.