بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته تشویق وتنبیه درتاریخ 97/10/8 باحضورآقای علیپورمدیرداخلی بیمارستان ،مدیران امورعمومی ،مترون وسایراعضاء کمیته دردفتر مدیرداخلی بیمارستان برگزارشد.

درابتدای جلسه خانم جرجانی دبیرکمیته ،اسامی پرسنل نمونه بخشهای درمانی وغیردرمانی راقرائت نمودند.

دراین کمیته ، 2نفرپرسنل (1نفردرمان و1نفرغیردرمان ) به عنوان نمونه بیمارستان درهرماه انتخاب شدند که ازطرف ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)به آنها هدیه داده می شود.