بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار،بخش اتاق عمل باحضورآقای علیپور مدیرداخلی بیمارستان وصاحبین فرآیند در دفترریاست بیمارستان تشکیل شد.

درابتدا ی نشست دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی بیمارقرائت گردید.

آقای مهرمحمدی سوپروایزر اتاق عمل ، مشکلات ومواردمرتبط باایمنی بیماردراتاق عمل رامطرح نمودند ،سایراعضاء به بحث وگفتگو پرداختند که مقررگردید باارایه راه حل وپیشنهادات ،مشکلات بررسی ورفع گردد.