بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):  دکتر سهراب پورمعاونت درمان ازروند اجرایی وپیشرفت فیزیکی پروژه اورژانس جدید بازدید نمودند.
دراین بازدید که دکتر پاکدامن ریاست ،پزشکان طب اورژانس (بقایی ونصری )،مدیرداخلی ،مدیرامورعمومی ومترون بیمارستان حضورداشتند .ازنزدیک پیشرفت فیزیکی ورونداجرایی موردبررسی وارزیابی قرارگرفت .