بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرآذرماه 97

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت : درماه گذشته دوبخش بیمارستان باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وهفت بخش ضریب اشغال بین 80تا100درصدراتجربه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درآذرماه سال جاری پرداخت .

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر در آذرماه سال جاری به بالای 296.33 درصد رسید افزود: بخش های جراحی عمومی زنان 111.01 درصد،جراحی مردان با98.58 درصد،زایشگاه با 90.28 درصد،ICUبا89.58 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اندوکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 43.00 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد.:

112
111
113