بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه اعتباربخشی با مسوولین غیردرمانی باحضورآقای علی پور مدیرداخلی ،جانشین مدیرامورعمومی وکارشناس اعتباربخشی درسالن کنفراس بیمارستان برگزارگردید.

دراین نشست برلزوم هماهنگی ورفع نواقص سنجه های اعتباربخشی تاکید گردید ومقررشد روزهای شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه هرهفته سنجه های واحدهای غیردرمانی مورد بررسی قرارگیرد.