بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): کمیته پایش وسنجش کیفیت باحضورآقای علی پور مدیرداخلی بیمارستان و سایراعضاء کمیته دردفترریاست بیمارستان تشکیل شد.

درابتدای جلسه خانم  شیدایی دبیرکمیته مصوبات جلسه قبل ونتایج پیگیری رابیان نمودند.

دراین جلسه ازمواردمهم مطرح شده  بررسی وتعیین تکلیف آیین نامه پوشش حرفه ای کارکنان بیمارستان و پارکنیگ همراهان بیماران بود.